Terapie Vědomých Otázek (Conscious Questions Therapy) je verbální terapie, moje autorská terapie, kterou provádím při individuálním, ONLINE i NAŽIVO, sezení s klientem.

Tato terapie vychází z různých přístupů, které kombinuje, zaměřuje se na aktuální životní potíže klienta a jejich pojmenování, cílí na odkrytí skrytých příčin v současnosti i minulosti a jejich odstranění.

Vytváří v životě klienta nový prostor pro radost a lehkost, pro sebe sama, svou jedinečnost a autentičnost, pro JEN SVÉ volby, pro svůj život podle svých představ bez ohledu na to, co klient prožil kdy předtím a jaké má minulé zkušenosti.

Při této terapii vědomě tvoříme otázky, procházíme čištěními mentálních přesvědčení, různých očekávání, odmítání a odporů, projekcí, alergií, závěrů a nefungujících programů v mysli, očišťujeme se při ní od cizích energií, přísah a slibů, která nám nesvědčí. Při Terapii Vědomých Otázek pracujeme s odpovědmi těla.

Tuto terapii lze kombinovat pro ještě větší efekt s dalšími mými autorskými terapiemi, které pracují energeticky s tělem – Terapie ETP – Energetické Tělesné Procesy a Terapie ERP – Energetického Resetování Přesvědčení. Terapie Vědomých Otázek je zcela postačující sama o sobě.

——————————————————————————————————————————————-

ENGLISH:

Conscious Questions Therapy is verbal therapy, my authorial therapy, which I perform during individual, ONLINE and LIVE, sessions with the client.

This therapy is based on various approaches, which it combines, focuses on the current life difficulties of the client and their naming, aims to uncover hidden causes in the present and past and eliminate them.

It creates a new space in the client’s life for joy and ease, for himself, his uniqueness and authenticity, for JUST HIS choices, for his life according to his ideas, regardless of what the client has ever experienced before and what his past experience is.

In this therapy, we consciously create questions, go through the purification of mental beliefs, various expectations, rejections and resistance, projections, allergies, conclusions and dysfunctional programs in the mind, and we purify ourselves of foreign energies, oaths and promises that do not suit us.

In the Conscious Questions Therapy treatment, we work with the answers of the body. This therapy can be combined for an even greater effect with my other authorial therapies that work energetically with the body – ETP Therapy – Energetic Body Processes and ERP Therapy – Energy Reset Beliefs. Conscious Questions Therapy is quite sufficient in itself.

——————————————————————————————————————————————

Na tomto webu najdete také Certifikovaný výcvik „TERAPEUT VĚDOMÍ“, který je koncipován na několik setkání, která jsou dohromady na 10dní.

Výcvik „TERAPEUT VĚDOMÍ“ lze absolvovat vcelku naživo – Praha a Brno (léto 2022), nebo online v průběhu roku 2022. Online verze výcviku je rozdělená na několik bloků po třech až čtyřech dnech. Přesné termíny a bližší informace najdete v sekci Výcvik „TERAPEUT VĚDOMÍ“.

Mgr. et Mgr. Umay WOLF

Psycholožka, koučka a psychoterapeutka

Psychologist, coach and psychotherapist

Více o mně na www.magiccoach.online, www.psychoterapeutka.eu nebo www.umayyamunawolf.cz